Condicions generals d’ús

Aquest lloc web ha estat creat amb la finalitat d’oferir informació detallada dels assessoraments, tallers, receptes, activitats… etc… de Happikook

L’accés al present lloc web està condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part dels usuaris de les presents condicions generals d’ús. En el cas que vostè no estigui conforme amb tot o part del contingut d’aquestes condicions, haurà d’abandonar immediatament el lloc web i abstenir-se d’utilitzar-lo en el futur. A efectes d’aquestes condicions, es considerarà usuari qualsevol persona que accedeixi a la seva pàgina web, sense necessitat de registres previs.

L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris. El simple accés a aquest lloc web directament o a través de programes promocionals no suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial Happikook i l’usuari.

 1. Objecte i continguts del lloc web

El lloc web http://www.happikook.cat (en endavant el lloc web) conté informació relativa al menjar i cuina saludable.

Happikook realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer al lloc web. L’usuari del lloc web assumeix, coneix i accepta, pel fet mateix de visitar-lo, que les dades i informacions contingudes en el lloc web hi apareixen únicament i exclusivament a efectes informatius. Happikook no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer al lloc web.

Les informacions, continguts i dades de qualsevol classe en les pàgines d’aquest lloc web es revisen abans de la seva publicació, però, no és possible garantir que es trobin absolutament lliures d’errades, errors mecanogràfics, defectes de composició i problemes equivalents, per la qual cosa Happikook recomana als usuaris que estiguin atents a les possibles actualitzacions o rectificacions que el lloc web incorpori, així com confirmin les dades que resultin d’interès essencial per a ells i que en cap cas adoptin decisions basades única o especialment en la informació del lloc web publicada en el mateix. En aquest sentit, Happikook no es responsabilitzarà de les conseqüències econòmiques o d’altre ordre que pateixi l’usuari o tercers per decisions preses a partir de dades existents en el lloc web i que no hagin estat contrastades prèviament.

 1. Ús del lloc web

L’usuari es compromet a utilitzar el present lloc web de conformitat amb la llei, la moral, bones costums generalment acceptades, l’ordre públic vigent i el disposat en aquestes condicions d’ús L’usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar el lloc web amb finalitats il·lícites, contràries al que estableixen aquestes normes, lesives dels drets i interessos de Happikook, o de tercers i / o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o impedir-ne la normal utilització.

Happikook podrà, per millorar el seu servei i en benefici dels usuaris, modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la pàgina web o qualsevol aspecte substancial de la mateixa, o les seves condicions d’operativitat, tècniques i d’ús. Els usuaris de la pàgina hauran d’observar qualsevol instrucció que Happikook estableixi a través del lloc web o a través de personal degudament autoritzat.

 1. Indemnitat

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Happikook pugui patir directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari de qualsevols de les obligacions establertes en aquest avís legal. Igualment, l’usuari mantindrà a Happikook indemne davant qualsevol sanció, reclamació o demanda que pogués interposar-se per un tercer, inclosos qualsevol organisme públic, contra Happikook o els seus empleats com a conseqüència de la violació de qualsevol dret de tercers per part d’aquest usuari mitjançant la utilització del lloc web en una forma contrària al què preveu aquest avís legal.

 1. Limitació de responsabilitat

Tot i que ens comprometem a dur a terme tots els esforços raonables per garantir la disponibilitat del lloc web, no podem assegurar un ús ràpid, ininterromput i lliure d’errors dels nostres serveis. Així mateix, no podem garantir la idoneïtat i continguts del lloc web o dels serveis vinculats al mateix. En concret, Happikook s’eximeix de tota mena de responsabilitats en els casos següents:

 • Errors tècnics que per causes fortuïtes o d’altra índole, impedeixin un normal funcionament del lloc web.
 • Manca de disponibilitat del lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei.
 • Per errors o danys que generi o pugui generar el contingut o software al què pugui accedir a través d’aquest lloc web. En cap cas Happikook serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés i l’ús de la pàgina web, incloent però no limitant-se, els ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus . Happikook no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest lloc web.
 • Intromissió de tercers en el servei. Donats els avenços de la tècnica, és possible que tercers s’introdueixin en el lloc i causin pertorbacions. Sense perjudici d’això, Happikook realitza tots els esforços tècnics a través de la incorporació de les corresponents mesures tecnològiques, per reduir aquest tipus de riscos. No obstant, l’usuari queda informat que aquestes improbables intromissions poden succeir, i que Happikook no serà responsable dels perjudicis que puguin causar.
 • Per eventuals conflictes entre usuaris, a causa de calúmnies, injúries o qualsevols altres causes que motiven un conflicte entre ells.
 • Pels continguts que els usuaris incorporin al lloc web.
 1. Propietat Intel·lectual

La base de dades posada a disposició a través del lloc web així com qualsevols altres dades, informacions, inscripcions i altres continguts inclosos en el lloc web, i també el seu disseny gràfic, estan protegits per drets d’autor o altres drets de protecció recollits en el Reial Decret Legislatiu 1 / 1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. La base de dades pertany exclusivament a Happikook pel que queda exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, en tot o en part, d’aquest contingut. Les mateixes restriccions s’aplicaran a aquells materials que Happikook utilitzi en el lloc web en qualitat de llicenciatari i, en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent sigui protegible per les normes de propietat intel·lectual.

 1. Propietat Industrial

Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element de Happikook i del lloc web que sigui objecte de protecció d’acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no es poden utilitzar marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans, dissenys o qualsevol tipus de signe distintiu inclòs en el lloc web.

 1. Enllaços a Web de Tercers

Els enllaços establerts en aquest lloc web, referits a publicitat o a un altre tipus de continguts, i la titularitat o responsabilitat que correspongui a tercers diferents de Happikook, no són responsabilitat de Happikook, que en cap cas s’obliga a controlar ni aprovar els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent a la pàgina o pàgines web de tercers. Per tant, Happikook no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d’aquesta / es pàgina / es, sent responsabilitat exclusiva del tercer tot el que concerneixi al contingut d’aquest enllaç, especialment el respecte a la llei, moral, bons costums i ordre públic. L’existència d’enllaços no pressuposa relació de cap classe entre Happikook i el titular de la pàgina web enllaçada.

 1. Actualització del lloc web

La informació que apareix en aquest lloc web és la vigent en la data de la seva última actualització. Happikook es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquest lloc web. No es podrà alterar, canviar, modificar, o adaptar aquest lloc web. No obstant això Happikook es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment, els canvis i modificacions que s’estimi convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís, pel que fa a la disponibilitat dels seus productes i promocions.

 1. Galetes

L’accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies tenen, generalment, una durada limitada en el temps. Cap cookie d’aquest lloc web permet que es pugui contactar amb el número de telèfon de l’usuari, la seva adreça de correu electrònic o amb qualsevol altre mitjà de contacte. Cap cookie d’aquest lloc web pot extreure informació del disc dur de l’usuari o emmagatzemar dades personals. L’única manera, en aquest lloc web, que la informació privada d’un usuari formi part de l’arxiu cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor. Els usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats de la seva fixació poden configurar el seu navegador a aquest efecte. En el cas que s’eliminin les galetes, la qualitat i rapidesa del servei pot disminuir.

 1. Legislació aplicable

Els conflictes que puguin sorgir per l’aplicació de les presents normes es regularan per les lleis d’España.

 1. Diversos

En el cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions d’ús fora anul·lada o considerada nul·la, la resta de condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència.